تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

ما دوستدار علم نیستیم؛ چون علم به کام ما شیرین نیست، همانند مریضی که دهان او آفت دارد و شیرینی به کامش تلخ است، ما نیز همین گونه هستیم، لذا طعم شیرینی علم را احساس نمی‏کنیم و لذت علم را نمی‏چشیم و آن چنان که باید طالب و تشنه آن نیستیم، به عکس مال و ثروت دنیا(2173).
آن کمالی که خداوند متعال می‏خواهد به بشر بدهد و به آن کمال در دوران زندگی نائل بشود، آن کمال از جمله بستگی به علم و کار دارد. جامعه بی‏کار، مردم بی‏کار یا کم کار یا بدکار یا بی‏علم یا بی‏سواد، نمی‏توانند آن چنان که باید، خودشان را به مراتب کمال بشری برسانند. یعنی زندگی دنیایشان هدر خواهد رفت.(2174)
علم و دانش زمانی نتیجه می‏دهد که همراه با بینش و حکمت، و همراه با تزکیه و تقوی باشد.
به علم و دانش خود مغرور نشویم، از خداوند هدایت بخواهیم.
علم و دانش، شرط مسئولیت پذیری است.
علم و دانش، رمز پیشرفت و بقای حکومت‏ها و امنیت و رفاه جامعه است.
علم و دانش، در حکمرانی صحیح و عادلانه نقش مهمی دارد.
مسافرت با علم و تحمل سختی‏ها در راه کسب علم و دانش و رسیدن به رشد و کمال ارزش دارد.
برای علم و دانش نهایتی نیست و فارغ التحصیل معنا ندارد.
علم، وسیله رشد انسان‏هاست.
علمی دارای ارزش و اعتبار است که همراه با فراگیری آن، ظرفیت انسان نیز زیاد شود و رشد کند.