تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ربا و علم‏

نباشد چو کس آگه از علم دین نداند چو احکام را با یقین
بیفتد سرانجام اندر ربا شود او گرفتار خشم خدا