تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بذرکینه‏

لکل شی‏ء بذر و بذر العداوة المزاح؛(680) حضرت علی (علیه السلام) فرمود: برای هر چیزی بذری است و تخم کینه و دشمن شوخی و مزاح است.