تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فصاحت در سخن‏

واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی؛(1763) و گره از زبانم بگشای؛ تا سخنان مرا بفهمند!