تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زر زیاد

به تو بیش از تو گر زری دادند دان که از بهر دیگری دادند