تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خود پرستی‏

گر جان به تن بینی مشغول کار او شو هر قبله‏ای که بینی بهتر ز خودپرستی