تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کاخ ایمان‏

چو خوشدل شود مؤمن نیکنام دگر زشتکاری نگیرد دوام
بود کاخ ایمان از این چار شاد که صبر و یقین است و عدل و جهاد