تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نشانه اولیاء خدا

ألا ان أولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یخزنون؛(784) آگاه باشید (دوستان و) اولیای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگین می‏شوند!