تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رنج حسودان‏

دلا ز رنج حسودان نرنج و واثق باش که بد بخاطر امیدوار ما نرسد
حافظ