تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پدر و مادر

خدا را پرست و پدر را ستای ولی جان به قربان مادر نمای
ملک الشعرای بهار