تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آسایش دیگران‏

خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خویشتن
سعدی‏