تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بزرگواری واقعی‏

الکرم بذل الجود و انجاز الموعود؛(2093) علی (علیه السلام) فرمود: بزرگواری بخشش کردن و به جا آوردن پیمان هاست.