تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعصب و تأمل‏

از درون زنگ تعصب بزدای بر خرد راه تأمل بگشای
جامی‏