تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وفای به عهد با همه‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ثلاث لم یجعل الله عزوجل لأحد فیهن رخصة أداء الأمانة الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدین برین کانا أو فاجرین؛(2089) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: سه چیز است که خداوند عزوجل درباره آنها به کسی اجازه مخالفت نداده است: رساندن امانت چه نیکوکار و چه بدکار، وفای به عهد با نیکوکار و بدکار و نیکی به پدر و مادر چه نیکوکار باشند و چه بدکار.