تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خطر گمراهی در امتحان خدا

قال فانا قد فتنا قومک من بعدک و أضلهم السامری؛(338) [خداوند متعال به حضرت موسی (علیه السلام)] فرمود: ما قوم تو را بعد از تو، آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت!.