تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ضرب المثل‏

سر مرد برود قولش نمی‏رود.