تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

موجبات اخلاص‏

الصلوه تثبیت للاخلاص و تنزیه عن الکبر؛(150) نماز موجب استواری اخلاص و دوری از کبر است.