تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گناه نابخشودنی‏

و أما الذنب الذی لا یغفر فمظالم العباد بعضهم لبعض ان الله تبارک و تعالی اذا برز لخلقه أقسم قسما علی نفسه فقال عزتی و جلالی لا یجوزنی ظلم ظالم و لو کف بکف و لو مسحه بکف و لو نطحه ما بین القرناء الی الجماء فیقتص للعباد بعضهم من بعض حتی لا تبقی لأحد علی أحد مظلمه؛(1158) اما گناهی که بخشیده نمی‏شود، آن ظلم و ستم بندگان به یکدیگر است، خداوند روز جزا هنگام احقاق حق مظلومان و کیفر ستمگران عزت و جلالش سوگند یاد می‏کند و می‏فرماید: به عزت و جلالم سوگند که ظلم هیچ ظالمی را بدون بررسی و سنجش نادیده نمی‏گیرم؛ هر چند آن ظلم کوچک و ناچیز باشد. خداوند ضایع شده افراد را بطور کامل استیفاء می‏کند تا از کسی نزد دیگری مظلمه‏ای باقی نماند.