تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کیمیای سعادت‏

بیاموزمت کیمیای سعادت ز همصحبت بد، جدایی! جدایی!
حافظ