تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گریه سحری‏

گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت قطره باران ما گوهر یکدانه شد
حافظ