تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اصرار بر گناه مانع پذیرش توبه‏

انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهله ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیماً حکیماً؛(1051) پذیرش توبه از سوی خدا، تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می‏دهند، سپس زود توبه می‏کنند. خداوند، توبه چنین اشخاصی را می‏پذیرد؛ و خدا دانا و حکیم است.