تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ضمانت امام‏

ضمنت لمن اقتصد أن لا یفتقر؛(2243) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: من ضمانت می‏کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.