تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعریف عمل خالص‏

العمل الخالص الذی لا ترید أن یحمدک علیه أحد الا الله عزوجل؛(148) عمل خالص آن است که توقع ستایش بر عمل جز از خداوند نداشته باشی!