تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تحریم غیبت‏

لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعاً علیما؛(2203) خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدیها(ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.