تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گو مباش...

پاک گردان از تعصب جان من گو مباش این قصه در دیوان من