تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بی وفایی دنیا

زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
حافظ