تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برای اهل تفکر...

و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الأرض جمیعاً منه ان فی ذلک لایات لقوم ینفکرون؛(913) او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته در این نشانه‏های (مهمی) است برای کسانی که اندیشه می‏کنند!