تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

هدایت‏ناپذیر اهل اسراف‏

ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب؛(247) خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی‏کند.