تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سوگند خدا به قلم‏

ن و القلم و ما یسطرون؛(2151) ن، سوگند به قلم و آنچه مینویسند.