تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

طلب فیض‏

افتادگی‏آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است
پوریای ولی‏