تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهار صلوات‏

هنگام نزول برکاتست امشب اوقات گرفتن برات است امشب
بفرست مدام بر محمد صلوات زیرا که بهار صلواتست امشب