تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امر به معروف و نهی از منکر موجب رحمت خدا

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و یطیعون الله و رسوله أولئک سیر حمهم الله ان الله عزیز حکیم؛(373) مردان و زنان با ایمان، ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف، و نهی از منکر می‏کنند؛ نماز را برپا می‏دارند؛ و زکات را می‏پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می‏کنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می‏دهد؛ خداوند توانا و حکیم است!