تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سرروزه‏

آن است سر روزه: کز هر بدی ببندی گوشی که بر گشودی، چشمی که باز داری
اوحدی مراغه‏ای‏