تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شکر و بدی‏

به هر حال مر بنده را شکر به که بسیار بد باشد از بد بتر