تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستور به قطع طمع‏

أمت الطمع من المخلوقین فان الطمع مفتاح الذل؛(1246) طمع از دیگران ببر، زیرا این صفت سرچشمه خواری و ذلت است.