تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روش بزرگان‏

شقیق بلخی مردی را گفت: فقیرانتان چه می‏کنند؟ گفت: اگر یابند، خورند و نیابند، بردباری کنند. شقیق گفت: سگان بلخ نیز چنین کنند. مرد گفت: شما چه کنید؟ شقیق گفت: اگر