تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از غیبت‏

واعظ ما بودی حق نشنید، بشنو کین سخن در حضورش نیز می‏گویم نه غیبت می‏کنم.
حافظ