تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فقر دائمی حریص‏

قال علی (علیه السلام) الحریص فقیر ولو ملک الدنیا بحذا فیرها؛(1248) انسان حریص، همواره فقیر و نیازمند است، اگر چه مالک تمام ثروتهای جهان گردد.