تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعا و مصلحت‏

گر دعا جمله مستجاب شدی هر دمی عالمی خراب شدی
اوحدی‏