تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بلای سخت‏

اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری
رودکی‏