تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بذل و انصاف‏

تو می‏کوش پیوسته در کار خود حذر کن ز سردی بازار خود
در بذل و انصاف بر خود مبند نه گنجور کس باش، نی آزمند