تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهمیت صله رحم‏

و ءات ذاالقربی حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذرتبذیراً؛(1972) حق نزدیکان را بپرداز، و (همچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن.