تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عذاب دروغگو

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: شخصی نزد من آمد و گفت: برخیز! برخاستم و با او به جایی رفتم. در آنجا دو نفر، یکی ایستاده، یکی نشسته دیدم. آن شخص ایستاده یک انبر آهنی بزرگی در دست داشت و به دهان آن شخص نشسته می‏گذاشت و دو طرف دهان او را با انبر می‏گرفت و می‏کشید، به طوری که به هر طرف می‏کشید، آن شخص نشسته به همان طرف خم می‏شد. من از آن شخص که مرا صدا زد و مرا از جای خودم بلند کرد، پرسیدم: این صحنه چیست؟ گفت: این شخص نشسته، در دنیا دروغگو بود و بی توبه از دنیا رفت. اکنون در این عالم (که عالم برزخ و عالم قبر است) تا فرارسیدن قیامت، همواره این گونه عذاب می‏شود.(1469)