تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جام بلا

هر که در این بزم مقرب‏تر است جام بلا بیشترش می‏دهند