تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خوبی در مقابل بدی‏

بدی را بدی سهل باشد جزاء اگر مردی احسن الی من اساء