تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رشوه و طمع بهشت؟!

آن سفله‏ای که مفتی و قاضی است نام او تا پود و تار جامه‏اش از رشوه و رباست
گر درهمی دهد، بهشتی طمع کند کو آنچنان عبادت و زهدی که بیریاست؟