تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

در قرآن کریم دوازده بار کلمه عسر که به معنای سختی و شدت است آمده است و سی و شش بار کلمه یسر آمده است. یعنی هر یک عسر و سختی سه راحتی دارد.
روح یأس و ناامیدی که به دست استعمار در ملت‏ها حتی رهبران اسلامی دمیده شده است، آنها را از فکر در چاره جویی باز داشته است.(438)
خشوع در برابر خداوند متعال (نماز) و داشتن روحیه ایثار و انفاق و تعاون و حفظ حقوق دیگران و امید به آینده‏ای روشن و پاداش‏های بزرگ الهی، از آثار تقوی است.
یاد امدادهای خدا، رمز امید و رجاست.
اعتقاد و یقین به آگاهی خداوند، رمز نشاط و امید در انجام وظائف است.
امید بدون عمل، آرزویی بیش نیست.
راه حق، نور است و در نور امکان حرکت، رشد، امید و آرامش وجود دارد.
بیم و امید در کنار هم نقش تربیتی دارند. امید، به تنهایی سبب غرور، و بیم از تنهایی، سبب یأس می‏شود.
آرامش و امید، نیاز رزمندگان در جبهه‏هاست.
شیوه تبلیغ انبیا بر دو محور بیم و امید استوار است.
امید به آینده روشن، وعده ادیان الهی از جمله اسلام است.
فال بد، در میان تمام اقوام و ملل گذشته و حال وجود داشته و دارد و موجب بدبینی و رکود کارها می‏شود، لذا از آن نهی شده است، اما فال نیک چون سبب حرکت و عشق و امید است، اشکالی ندارد.
هر کجا احساس نگرانی اجتماعی شد، باید روحیه امید و توکل را در مردم زنده کرد.
امید، بهترین سرمایه برای ادامه زندگی است. ما به یوسف وحی کردیم که در آینده از چاه نجات پیدا می‏کنی و برادران را از کارشان شرمنده خواهی کرد.