تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آفرینش عقل‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقاً أحسن منک ایاک آمر و ایاک أنهی و ایاک أثیب و ایاک أعاقب؛(921) امام باقر (علیه السلام) فرمود: چون خدا عقل را آفرید به او فرمود: باز گرد، پس بازگشت، پس بازگشت، پس فرمود: به بزرگی و شکوهمند سوگند، آفریده‏ای نیکوتر از تو نیافریدم. تنها تو را فرمان دهم و تو را باز دارم و تنها تو را پاداش دهم و تو را کیفر کنم.