تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

طاعت و دوزخ‏

گر بترسی زتافته دوزخ از ره طاعت خدای متاب
ناصر خسرو