تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روشنی دل‏

رو نهان می‏کند از روشنی دل شیطان دزد بیدل شب مهتاب نیاید بیرون
صائب تبریزی‏